MAJAKKA WATERSPORTS VUOKRAUSEHDOT

1.7.2022

Näissä ehdoissa vuokraamolla tarkoitetaan Majakka Watersports Oy:tä. Asiakkaalla tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka on tosiasiallisesti tehnyt sekä maksanut varauksen. Vastuun kantava asiakas on aina yksityishenkilö, vaikka varaus olisi tehty yrityksen nimellä. Kuljettajalla tarkoitetaan henkilöä, joka sillä hetkellä toimii vesijetin kuljettajana.

YLEISET VUOKRAUSEHDOT

1. VUOKRAN MAKSAMINEN

 • Vuokrahinnat sisältävät vuokrasopimuksessa mainitulle henkilölle oikeuden käyttää vesijettiä ja siihen kuuluvia lisävarusteita.
 • Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista
 • Vuokraan ei sisälly polttoaineet, ellei siitä ole erikseen sovittu.
 • Vuokraamolla on ennen vuokrauksen alkua oikeus purkaa tämä sopimus, jos vesijetti ei ole käytettävissä vuokraamosta riippumattomista ylivoimaisista esteistä ”force majeure” johtuen. Tällaisessa tapauksessa asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Asiakkaalle mahdollisesti syntyviä muita kuluja vuokraamo ei korvaa.

2. VARAUKSEN PERUUTTAMINEN

 • Varauksen tehtyään asiakas saa vuokraamolta varausvahvistuksen.
 • Lyhyissä, alle yhden vuorokauden mittaisissa vuokrissa asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus veloituksetta 72 tuntia ennen vuokrauksen alkamista, jolloin asiakkaalle palautetaan maksettu summa kokonaisuudessaan. Myöhemmin, kuin 72 tuntia ennen peruutettujen varausten maksuja ei palauteta. Mikäli asiakkaalla tulee tarve peruuttaa varaus 24 – 72 tuntia ennen vuokrauksen alkua, saa asiakas siirtää varauksen käytettäväksi arkipäivisin valitsemanaan vapaana ajankohtana. Mikäli varaus peruutetaan 0 – 24 tuntia ennen vuokrauksen alkua, ei vuokraamo ole velvollinen siirtämään asiakkaan varausta toiseen ajankohtaan.
 • Pitkissä, vuorokauden tai sitä pidemmissä vuokrissa asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus veloituksetta 7 vuorokautta ennen varauksen alkamista, jolloin asiakkaalle palautetaan maksettu summa kokonaisuudessaan. Myöhemmin, kuin 7 vuorokautta ennen peruutettujen varausten maksuja ei palauteta. Mikäli asiakkaalla tulee tarve peruuttaa varaus 72 tuntia – 7 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, saa asiakas siirtää varauksen käytettäväksi valitsemanaan vapaana ajankohtana. Mikäli varaus peruutetaan 0 – 72 tuntia ennen vuokrauksen alkua, ei vuokraamo ole velvollinen siirtämään asiakkaan varausta toiseen ajankohtaan.

3. ERITYISEHDOT

 • Vuokraamolla on mahdollisuus periä tapauskohtaisesti 2000 euron pantti. Pantti tulee erikseen ilmoitettaessa suorittaa ennen vuokrausta. Pantin voi maksaa käteisellä tai käytössä olevilla maksutavoilla. Vesijetin palautuksen jälkeen pantti palautetaan asiakkaalle välittömästi, mikäli vuokraamolle ei ole jäänyt vaateita vuokraustapahtumaan liittyen Maksettaessa pantti muuten kuin käteisellä, voi maksun palautumisessa kestää muutamia arkipäiviä, pankkiyhteyksistä riippuen.
 • Vesijettiä ei saa viedä Suomen valtion rajojen ulkopuolelle, ellei siitä erikseen ole kirjallisesti sovittu.
 • Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan henkilövahinkoja, eikä asiakkaan rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa.
 • Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan mahdollisia kolmannelle osapuolelle tai kolmannen osapuolen kalustolle tapahtuneita vahinkoja. Asiakas on täysimääräisesti korvausvelvollinen kolmannelle osapuolelle tai hänen kalustoonsa kohdistuneissa vahinkotapauksissa.

4. MAHDOLLISET RISTIRIITATILANTEET JA NIIDEN RATKAISU

 • Ensisijaisesti riita- ja erimielisyystilanteet ratkaistaan osapuolten välisellä neuvottelulla. Neuvotteluissa sovelletaan tätä sopimusta. Mikäli tätä kautta ei päästä yhteisymmärrykseen, voidaan asia saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa tai käräjäoikeudessa.

  Tekemällä varauksen ja allekirjoittamalla vuokrasopimuksen asiakas ilmaisee tutustuneensa näihin vuokraehtoihin sekä ymmärtäneensä kaikki yllämainitut kohdat. Mikäli asiakkaalle tulee epäselvää vuokrausehdoista, tulee hänen olla yhteydessä vuokraamoon sähköpostitse. Asiakas voi halutessaan tutustua vuokraehtoihin tarkemmin vuokraamon edustajan kanssa myös vuokraushetkellä.

VESIJETIT

1. ASIAKKAAN VASTUU (ALUKSEN PÄÄLLIKÖN VASTUU)

 • Vuokratakseen vesijetin asiakkaalla tulee olla riittävä kokemus veneilystä tai vesillä liikkumisesta.
 • Asiakas toimii kaikkien vuokraamiensa vesijettien aluksen päällikkönä.
 • Asiakas on vastuussa koko vuokraamastaan kalustosta.
 • Asiakkaana voi toimia vain täysi-ikäinen henkilö. Asiakkaan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä ajokortilla, passilla tai kuvallisella henkilökortilla ennen vuokrauksen alkamista.
 • Vesijettiä ei saa kuljettaa alle 15-vuotias henkilö.
 • Alle 18 -vuotiaan kuljettajan ajaessa vastuu sekä esine- että henkilövahingoista on vuokrasopimuksen tehneellä täysi-ikäisellä henkilöllä.
 • Asiakas on vastuussa siitä, että kuljettajat hallitsevat riittävät tiedot sekä taidot vesillä liikkumiseen ja osaavat käsitellä vesijettiä valitsemallaan alueella.
 • Vuokrauksen maksanut asiakas vastaa henkilökohtaisesti vesijetin käytöstä myös luovuttaessaan sen kolmannen osapuolen käyttöön.  

2. VESIJETIN VASTAANOTTAMINEN

 • Vastaanottaessaan vesijetin asiakas on saanut perehdytyksen vuokrausehtoihin, vuokrattavaan laitteeseen sekä sen turvalliseen käsittelyyn.
 • Vastaanottaessaan vesijetin asiakas on tarkastanut sen sekä hyväksynyt sen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Jo olemassa olevista vuokralaitteen vaurioista tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on asiakkaan hyväksymä ja allekirjoittama.
 • Vesijetin voi vastaanottaa ainoastaan varauksen maksanut henkilö.

3. VUOKRAUKSEN AIKANA

 • Asiakas sitoutuu huolehtimaan vesijetistä tarkasti sekä minimoimaan riskitekijät. Vesijetin kuljettaja noudattaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta vuokrauksen aikana, sekä ottaa huomioon muut vesillä liikkujat.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja, vuokrausehtoja sekä yleisesti tunnettuja hyviä merimiestapoja.
 • Vesijetit ovat varustettu navigointilaitteilla, joita tulee ajon aikana käyttää. Asiakas ei saa missään tilanteessa muuttaa navigointilaitteiden asetuksia eikä poistaa reittipisteitä tai ajettuja reittejä.
 • Vesijeteillä tulee ajaa merkityillä vesiväylillä.
 • Vesijeteillä ei saa rantautua luonnonsatamiin eikä hiekkarannoille.
 • Vesijeteillä ei saa missään tilanteessa ajaa jos vettä on vähemmän kuin 1,0m. Ajettaessa alueella, jossa on vettä 1,0 – 1,5m, on ehdoton suurin sallittu nopeus 10km/h. Asiakkaan tulee aina varmistaa, että alueella on riittävästi vettä sekä huomioida alueelliset vedenkorkeuden muutokset.
 • Kohdatessa tai ohittaessa muita vesikulkuneuvoja lähempää kuin 30 metriä, saa nopeus olla korkeintaan 15 km/h.
 • Vesijettiä käytettäessä tulee nopeus muuten sovittaa rajoitusalueisiin, valitseviin keliolosuhteisiin, kuljettajan kykyyn hallita laite, sekä paikkaan sopivaksi.
 • Satama-alueilla suurin sallittu nopeus on 10 km/h. Tahallinen aaltojen teko sekä kaikki muu häiritsevä toiminta on kielletty.
 • Vesijetti on varustettu paikannusjärjestelmällä, jonka tietoja voidaan käyttää vahinkotapauksen, varkauden tai sopimusehtojen vastaisen käytön selvittämiseksi.
 • Asiakkaan on ilmoitettava vuokraamolle viipymättä vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta tai varkaudesta.
 • Varkaustapauksissa asiakas on velvollinen tekemään välittömästi rikosilmoituksen Poliisille.

4. VESIJETIN PALAUTTAMINEN

 • Vesijetti palautetaan ennalta sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan puitteissa. Mikäli asiakas palauttaa vesijetin ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.
 • Mikäli vesijetti palautetaan myöhässä, veloitetaan siitä 1€/min ensimmäiseen 20 minuuttiin saakka, jonka jälkeen 50€ jokaiselta alkavalta 20 minuutilta.
 • Vuokrauksen päätyttyä vuokralle antaja sekä asiakas tarkastavat vesijetin kunnon yhdessä.
 • Mikäli vesijetin palautus on sovittu siten, että vuokraamon edustaja ei ole vastassa, on asiakkaan palautettava avaimet ohjeistuksen mukaisesti avainlaatikkoon. Asiakas on velvollinen ottamaan kattavat kuvat vesijetistä mahdollisten vahinkojen havaitsemiseksi ja oman oikeusturvansa takaamiseksi. Vuokraamon edustaja toteaa vesijetin tarkastetuksi vuokrauksen päättymisestä viimeistään seuraavan vuorokauden aikana.

5. VESIJETIN TANKKAAMINEN

 • Asiakkaan vastaanottaessa vesijetin polttoainesäiliö on täynnä.
 • Asiakas palauttaa vesijetin polttoainesäiliö täynnä. Asiakas voi vaihtoehtoisesti palauttaa vesijetin myös polttoainesäiliö vajaana. Tällöin vuokraamo veloittaa tankkauspalvelusta  2,80€/litra.
 • Vesijetin tankkaukseen saa käyttää ainoastaan 98E polttoainetta. Asiakas korvaa kaikki vahingot, jotka ovat aiheutuneet vääränlaisen polttoaineen käytöstä.

8. VAKUUTUKSET

 • Vesijetissä on voimassa oleva vuokrausvakuutus
 • Vahinkotapauksessa vuokraamo on oikeutettu perimään asiakkaalta vakuutuksen omavastuuta (1000€) vastaavan summan. Omavastuu on aina yhtä vesijettiä kohden.
 • Asiakas on velvollinen korvaamaan vesijetille ja vuokraamolle aiheutuneet vahingot täysimääräisesti, mikäli vahingot ovat seurausta seuraavista:
  • Tahallisuudesta tai törkeästä piittaamattomuudesta
  • Alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olemisesta
  • Vesijettiä on käytetty rikolliseen toimintaan
  • Nopeusrajoituksia ei ole noudatettu tai lakia on muulla tavoin rikottu
  • Vesijetillä on ajettu virallisten vesiväylien ulkopuolella
  • Jos asiakas on muuten rikkonut tämän sopimuksen ehtoja.
 • Vesijetin kaataminen käsitellään aina vauriotapauksena. Sen tahallisuus ja samalla korvauksen suuruus määräytyy tapahtuma huomioiden, kuitenkin siten, että siitä peritään aina vähintään omavastuun suuruinen summa.
 • Asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti vesijetin varusteille vuokrausehtojen vastaisesta käytöstä aiheutuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet.
 • Vakuutus ei korvaa henkilövahinkoja eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa.
 • Vakuutus ei korvaa mahdollisia kolmannelle osapuolelle tai kolmannen osapuolen kalustolle tapahtuneita vahinkoja. Asiakas on täysimääräisesti korvausvelvollinen kolmannelle osapuolelle tai hänen kalustoonsa kohdistuneissa vahinkotapauksissa.

SUP-LAUDAT

1. ASIAKKAAN VASTUU

 • Asiakas on vastuussa koko vuokraamastaan kalustosta.
 • Asiakkaana voi toimia vain täysi-ikäinen henkilö. Asiakkaan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä ajokortilla, passilla tai kuvallisella henkilökortilla ennen vuokrauksen alkamista.
 • Vuokrauksen maksanut asiakas vastaa henkilökohtaisesti SUP-laudan sekä oheisvarusteiden käytöstä myös luovuttaessaan sen kolmannen osapuolen käyttöön.  

2. SUP-LAUDAN VASTAANOTTAMINEN

 • Vastaanottaessaan SUP-laudan asiakas on tarkastanut sen sekä hyväksynyt sen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Jo olemassa olevat vauriot ai puutteet on luovutushetkellä esitetty asiakkaalle. 
 • SUP-laudan voi vastaanottaa ainoastaan varauksen maksanut henkilö.

3. VUOKRAUKSEN AIKANA

 • Asiakas sitoutuu huolehtimaan SUP-laudasta tarkasti sekä minimoimaan riskitekijät. SUP-laudan käyttäjä noudattaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta vuokrauksen aikana, sekä ottaa huomioon muut vesillä liikkujat.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja, vuokrausehtoja sekä yleisesti tunnettuja hyviä merimiestapoja.
 • Asiakkaan on ilmoitettava vuokraamolle viipymättä SUP-lautaa tai oheisvarusteita koskevista vahingoista, viasta tai varkaudesta.
 • Varkaustapauksissa asiakas on velvollinen tekemään välittömästi rikosilmoituksen Poliisille.

4. SUP-LAUDAN PALAUTTAMINEN

 • SUP-lauta palautetaan ennalta sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan puitteissa. Mikäli asiakas palauttaa SUP-laudan ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.
 • Mikäli SUP-lauta palautetaan myöhässä, veloitetaan siitä 1€/min ensimmäiseen 20 minuuttiin saakka, jonka jälkeen 50€ jokaiselta alkavalta 20 minuutilta.
 • Vuokrauksen päätyttyä vuokralle antaja sekä asiakas tarkastavat yhdessä SUP-laudan sekä oheisvarusteiden kunnon.

5. VAHINKOTAPAUKSET

 • SUP-laudat eivät ole vakuutettuja
 • Vahinkotapauksessa vuokraamo on oikeutettu perimään asiakkaalta omavastuuta (200€) vastaavan summan. Omavastuu on aina yhtä SUP-lautaa kohden.