MAJAKKA WATERSPORTS VUOKRAUSEHDOT

24.6.2023

Näissä ehdoissa vuokraamolla tarkoitetaan Suomen yritysrekisterin mukaisia Majakka Watersportsin toimipisteitä Espoossa sekä Lohjalla. Asiakkaalla tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka on tosiasiallisesti tehnyt sekä maksanut varauksen. Vastuun kantava asiakas on aina yksityishenkilö, vaikka varaus olisi tehty yrityksen nimellä. Kuljettajalla tarkoitetaan henkilöä, joka sillä hetkellä toimii vesijetin kuljettaja

YLEISET VUOKRAUSEHDOT

1. PADEL

 • PADEL-vuoroja hallinnoidaan MATCHi-palvelun kautta, joka edellyttää käyttäjätunnuksen luomista.
 • PADEL-vuorot ovat peruutettavissa 48 tuntia ennen vuoron alkua, tällöin asiakkaalle palautetaan suoritettu maksu kokonaisuudessaan. Mikäli vuoro perutaan 24-48 tuntia ennen vuoron alkua, palautetaan asiakkaan MATCHi-pelitilille vuoron arvoa vastaavan suuruinen arvokortti (krediitti). 0-24 ennen vuoron alkua tehtävää peruutusta ei hyvitetä. Kovan vesisateen tai myrskyn ajanhetkille osuvat vuorot on mahdollista perua ja niitä vastaan myönnetään asiakkaan MATCHi-pelitilille vastaavansuuruinen arvokortti (krediitti).

2. LAITEVUOKRAN MAKSAMINEN

 • Vuokrahinnat sisältävät vuokrasopimuksessa mainitulle henkilölle oikeuden käyttää vuokrattua laitetta ja siihen kuuluvia lisävarusteita.
 • Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista
 • Vuokraan ei sisälly polttoaineet, ellei siitä ole erikseen sovittu.
 • Vuokraamolla on ennen vuokrauksen alkua oikeus purkaa tämä sopimus, jos vuokrattava laite ei ole käytettävissä vuokraamosta riippumattomista ylivoimaisista esteistä ”force majeure” johtuen. Tällaisessa tapauksessa asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Asiakkaalle mahdollisesti syntyviä muita kuluja vuokraamo ei korvaa.

3. LAITEVUOKRAN VARAUKSEN PERUUTTAMINEN

 • Varauksen tehtyään asiakas saa vuokraamolta varausvahvistuksen.
 • Lyhyissä, alle yhden vuorokauden mittaisissa vuokrissa asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus veloituksetta 72 tuntia ennen vuokrauksen alkamista, jolloin asiakkaalle palautetaan maksettu summa kokonaisuudessaan. Myöhemmin, kuin 72 tuntia ennen peruutettujen varausten maksuja ei palauteta. Mikäli asiakkaalla tulee tarve peruuttaa varaus 24 – 72 tuntia ennen vuokrauksen alkua, saa asiakas siirtää varauksen käytettäväksi arkipäivisin valitsemanaan vapaana ajankohtana. Mikäli varaus peruutetaan 0 – 24 tuntia ennen vuokrauksen alkua, ei vuokraamo ole velvollinen siirtämään asiakkaan varausta toiseen ajankohtaan.
 • Pitkissä, vuorokauden tai sitä pidemmissä vuokrissa asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus veloituksetta 7 vuorokautta ennen varauksen alkamista, jolloin asiakkaalle palautetaan maksettu summa kokonaisuudessaan. Myöhemmin, kuin 7 vuorokautta ennen peruutettujen varausten maksuja ei palauteta. Mikäli asiakkaalla tulee tarve peruuttaa varaus 72 tuntia – 7 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, saa asiakas siirtää varauksen käytettäväksi valitsemanaan vapaana ajankohtana. Mikäli varaus peruutetaan 0 – 72 tuntia ennen vuokrauksen alkua, ei vuokraamo ole velvollinen siirtämään asiakkaan varausta toiseen ajankohtaan.

4. LAITEVUOKRAN ERITYISEHDOt

 • Vuokraamolla on mahdollisuus periä tapauskohtaisesti 2000 euron pantti. Pantti tulee erikseen ilmoitettaessa suorittaa ennen vuokrausta. Pantin voi maksaa käteisellä tai käytössä olevilla maksutavoilla. Vuokrattavan laitteen palautuksen jälkeen pantti palautetaan asiakkaalle välittömästi, mikäli vuokraamolle ei ole jäänyt vaateita vuokraustapahtumaan liittyen Maksettaessa pantti muuten kuin käteisellä, voi maksun palautumisessa kestää muutamia arkipäiviä, pankkiyhteyksistä riippuen.
 • Vuokrattavaa laitetta ei saa viedä Suomen valtion rajojen ulkopuolelle, ellei siitä erikseen ole kirjallisesti sovittu.
 • Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan henkilövahinkoja, eikä asiakkaan rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa.
 • Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan mahdollisia kolmannelle osapuolelle tai kolmannen osapuolen kalustolle tapahtuneita vahinkoja. Asiakas on täysimääräisesti korvausvelvollinen kolmannelle osapuolelle tai hänen kalustoonsa kohdistuneissa vahinkotapauksissa.

5. MAHDOLLISET RISTIRIITATILANTEET JA NIIDEN RATKAISU

 • Ensisijaisesti riita- ja erimielisyystilanteet ratkaistaan osapuolten välisellä neuvottelulla. Neuvotteluissa sovelletaan tätä sopimusta. Mikäli tätä kautta ei päästä yhteisymmärrykseen, voidaan asia saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa tai käräjäoikeudessa.

  Tekemällä varauksen ja allekirjoittamalla vuokrasopimuksen asiakas ilmaisee tutustuneensa näihin vuokraehtoihin sekä ymmärtäneensä kaikki yllämainitut kohdat. Mikäli asiakkaalle tulee epäselvää vuokrausehdoista, tulee hänen olla yhteydessä vuokraamoon sähköpostitse. Asiakas voi halutessaan tutustua vuokraehtoihin tarkemmin vuokraamon edustajan kanssa myös vuokraushetkellä.

VESIJETIT

1. ASIAKKAAN VASTUU (ALUKSEN PÄÄLLIKÖN VASTUU)

 • Vuokratakseen vesijetin Keilaniemen toimipisteeltä asiakkaan tulee olla täyttänyt 22 vuotta ja Lohjan toimipisteeltä vuokrattaessa 18 vuotta. Asiakkaalla tulee olla riittävä kokemus veneilystä tai vesillä liikkumisesta ja hänen on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä ajokortilla, passilla tai kuvallisella henkilökortilla ennen vuokrauksen alkamista.
 • Vuokraamolla on täysi oikeus perua varaus niissä tapauksissa, joissa asiakas ei täytä asetettuja alueellisia ikärajavaatimuksia, tai mikäli hänellä ei ole riittävää kokemusta vesillä liikkumisesta.
 • Vesijettiä ei saa kuljettaa alle 15-vuotias henkilö.
 • Asiakas toimii kaikkien vuokraamiensa vesijettien aluksen päällikkönä ja on vastuussa koko vuokraamastaan kalustosta, esine- ja henkilövahingoista sekä kolmansille osapuolille tai heidän esineilleen tapahtuvista vahingoista. 
 • Asiakas on vastuussa siitä, että kaikki kuljettajat hallitsevat riittävät tiedot sekä taidot vesillä liikkumiseen ja osaavat käsitellä vesijettiä valitsemallaan alueella.
 • Vuokrauksen maksanut asiakas vastaa henkilökohtaisesti vesijetin käytöstä myös luovuttaessaan sen kolmannen osapuolen käyttöön.  

2. VESIJETIN VASTAANOTTAMINEN

 • Vastaanottaessaan vesijetin asiakas on saanut perehdytyksen vuokrausehtoihin, vuokrattavaan laitteeseen sekä sen turvalliseen käsittelyyn.
 • Vastaanottaessaan vesijetin asiakas on tarkastanut sen sekä hyväksynyt sen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Jo olemassa olevista vuokralaitteen vaurioista tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on asiakkaan hyväksymä ja allekirjoittama.
 • Vesijetin voi vastaanottaa ainoastaan varauksen maksanut henkilö.

3. VUOKRAUKSEN AIKANA

 • Asiakas sitoutuu huolehtimaan vesijetistä tarkasti sekä minimoimaan riskitekijät. Vesijetin kuljettaja noudattaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta vuokrauksen aikana, sekä ottaa huomioon muut vesillä liikkujat.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja, vuokrausehtoja sekä yleisesti tunnettuja hyviä merimiestapoja.
 • Vesijetit ovat varustettu navigointilaitteilla, joita tulee ajon aikana käyttää. Asiakas ei saa missään tilanteessa muuttaa navigointilaitteiden asetuksia eikä poistaa reittipisteitä tai ajettuja reittejä.
 • Vesijeteillä tulee ajaa merkityillä vesiväylillä.
 • Vesijeteillä ei saa rantautua luonnonsatamiin eikä hiekkarannoille.
 • Vesijeteillä ei saa missään tilanteessa ajaa jos vettä on vähemmän kuin 1,0m. Ajettaessa alueella, jossa on vettä 1,0 – 1,5m, on ehdoton suurin sallittu nopeus 10km/h. Asiakkaan tulee aina varmistaa, että alueella on riittävästi vettä sekä huomioida alueelliset vedenkorkeuden muutokset.
 • Kohdatessa tai ohittaessa muita vesikulkuneuvoja lähempää kuin 30 metriä, saa nopeus olla korkeintaan 15 km/h.
 • Vesijettiä käytettäessä tulee nopeus muuten sovittaa rajoitusalueisiin, valitseviin keliolosuhteisiin, kuljettajan kykyyn hallita laite, sekä paikkaan sopivaksi.
 • Satama-alueilla suurin sallittu nopeus on 10 km/h. Tahallinen aaltojen teko sekä kaikki muu häiritsevä toiminta on kielletty.
 • Vesijetti on varustettu paikannusjärjestelmällä, jonka tietoja voidaan käyttää vahinkotapauksen, varkauden tai sopimusehtojen vastaisen käytön selvittämiseksi.
 • Asiakkaan on ilmoitettava vuokraamolle viipymättä vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta tai varkaudesta.
 • Varkaustapauksissa asiakas on velvollinen tekemään välittömästi rikosilmoituksen Poliisille.

4. VESIJETIN PALAUTTAMINEN

 • Vesijetti palautetaan ennalta sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan puitteissa. Mikäli asiakas palauttaa vesijetin ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.
 • Mikäli vesijetti palautetaan myöhässä, veloitetaan siitä 1€/min ensimmäiseen 20 minuuttiin saakka, jonka jälkeen 50€ jokaiselta alkavalta 20 minuutilta.
 • Vuokrauksen päätyttyä vuokralle antaja sekä asiakas tarkastavat vesijetin kunnon yhdessä.
 • Mikäli vesijetin palautus on sovittu siten, että vuokraamon edustaja ei ole vastassa, on asiakkaan palautettava avaimet ohjeistuksen mukaisesti avainlaatikkoon. Asiakas on velvollinen ottamaan kattavat kuvat vesijetistä mahdollisten vahinkojen havaitsemiseksi ja oman oikeusturvansa takaamiseksi. Vuokraamon edustaja toteaa vesijetin tarkastetuksi vuokrauksen päättymisestä viimeistään seuraavan vuorokauden aikana.

5. VESIJETIN TANKKAAMINEN

 • Asiakkaan vastaanottaessa vesijetin polttoainesäiliö on täynnä.
 • Asiakas palauttaa vesijetin polttoainesäiliö täynnä. Asiakas voi vaihtoehtoisesti palauttaa vesijetin myös polttoainesäiliö vajaana. Tällöin vuokraamo veloittaa tankkauspalvelusta  2,50€/litra.
 • Vesijetin tankkaukseen saa käyttää ainoastaan 98E polttoainetta. Asiakas korvaa kaikki vahingot, jotka ovat aiheutuneet vääränlaisen polttoaineen käytöstä tai vääränlaisesta tankkauksesta.

6. VESIJETIN VAHINKOTAPAUKSET

 • Vesijetissä on voimassa oleva vuokrausvakuutus
 • Vahinkotapauksessa vuokraamo on oikeutettu perimään asiakkaalta vakuutuksen omavastuuta (1000€) vastaavan summan. Omavastuu on aina yhtä vesijettiä kohden.
 • Asiakas on velvollinen korvaamaan vesijetille ja vuokraamolle aiheutuneet vahingot täysimääräisesti, mikäli vahingot ovat seurausta seuraavista:
  • Tahallisuudesta tai törkeästä piittaamattomuudesta
  • Alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olemisesta
  • Vesijettiä on käytetty rikolliseen toimintaan
  • Nopeusrajoituksia ei ole noudatettu tai lakia on muulla tavoin rikottu
  • Vesijetillä on ajettu virallisten vesiväylien ulkopuolella
  • Jos asiakas on muuten rikkonut tämän sopimuksen ehtoja.
 • Vesijetin kaataminen käsitellään aina vauriotapauksena. Sen tahallisuus ja samalla korvauksen suuruus määräytyy tapahtuma huomioiden, kuitenkin siten, että siitä peritään aina vähintään omavastuun suuruinen summa.
 • Asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti vesijetin varusteille vuokrausehtojen vastaisesta käytöstä aiheutuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet.
 • Vakuutus ei korvaa henkilövahinkoja eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa.
 • Vakuutus ei korvaa mahdollisia kolmannelle osapuolelle tai kolmannen osapuolen kalustolle tapahtuneita vahinkoja. Asiakas on täysimääräisesti korvausvelvollinen kolmannelle osapuolelle tai hänen kalustoonsa kohdistuneissa vahinkotapauksissa.

moottoriveneet

1. ASIAKKAAN VASTUU (ALUKSEN PÄÄLLIKÖN VASTUU)

 • Vuokratakseen veneen asiakkaalla tulee olla riittävä kokemus veneilystä tai vesillä liikkumisesta.
 • Asiakas toimii kaikkien vuokraamiensa veneiden aluksen päällikkönä.
 • Asiakas on vastuussa koko vuokraamastaan kalustosta.
 • Asiakkaana voi toimia vain täysi-ikäinen henkilö. Asiakkaan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä ajokortilla, passilla tai kuvallisella henkilökortilla ennen vuokrauksen alkamista.
 • Venettä ei saa kuljettaa alle 15-vuotias henkilö.
 • Alle 18 -vuotiaan kuljettajan ajaessa vastuu sekä esine- että henkilövahingoista on vuokrasopimuksen tehneellä täysi-ikäisellä henkilöllä.
 • Asiakas on vastuussa siitä, että kuljettajat hallitsevat riittävät tiedot sekä taidot vesillä liikkumiseen ja osaavat käsitellä vesijettiä valitsemallaan alueella.
 • Vuokrauksen maksanut asiakas vastaa henkilökohtaisesti veneen käytöstä myös luovuttaessaan sen kolmannen osapuolen käyttöön. 

2. VENEEN VASTAANOTTAMINEN

 • Vastaanottaessaan veneen asiakas on saanut perehdytyksen vuokrausehtoihin, vuokrattavaan laitteeseen sekä sen turvalliseen käsittelyyn.
 • Vastaanottaessaan veneen asiakas on tarkastanut sen sekä hyväksynyt sen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Jo olemassa olevista vuokralaitteen vaurioista tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on asiakkaan hyväksymä ja allekirjoittama.
 • Veneen voi vastaanottaa ainoastaan varauksen maksanut henkilö.
 •  

3. VUOKRAUKSEN AIKANA

 • Asiakas sitoutuu huolehtimaan veneestä tarkasti sekä minimoimaan riskitekijät. Veneen kuljettaja noudattaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta vuokrauksen aikana, sekä ottaa huomioon muut vesillä liikkujat.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja, vuokrausehtoja sekä yleisesti tunnettuja hyviä merimiestapoja.
 • Venettä käytettäessä tulee nopeus muuten sovittaa rajoitusalueisiin, valitseviin keliolosuhteisiin, kuljettajan kykyyn hallita laite, sekä paikkaan sopivaksi.
 • Satama-alueilla suurin sallittu nopeus on 10 km/h. Tahallinen aaltojen teko sekä kaikki muu häiritsevä toiminta on kielletty.
 • Veneet on varustettu paikannusjärjestelmällä, jonka tietoja voidaan käyttää vahinkotapauksen, varkauden tai sopimusehtojen vastaisen käytön selvittämiseksi.
 • Asiakkaan on ilmoitettava vuokraamolle viipymättä venettä koskevasta vahingosta, viasta tai varkaudesta.
 • Varkaustapauksissa asiakas on velvollinen tekemään välittömästi rikosilmoituksen Poliisille.
 •  

4. VENEEN PALAUTTAMINEN

 • Vene palautetaan ennalta sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan puitteissa. Mikäli asiakas palauttaa veneen ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.
 • Mikäli vene palautetaan myöhässä, veloitetaan siitä 1€/min ensimmäiseen 20 minuuttiin saakka, jonka jälkeen 50€ jokaiselta alkavalta 20 minuutilta.
 • Vuokrauksen päätyttyä vuokralle antaja sekä asiakas tarkastavat veneen kunnon yhdessä.
 • Mikäli veneen palautus on sovittu siten, että vuokraamon edustaja ei ole vastassa, on asiakkaan palautettava avaimet ohjeistuksen mukaisesti avainlaatikkoon. Asiakas on velvollinen ottamaan kattavat kuvat veneestä mahdollisten vahinkojen havaitsemiseksi ja oman oikeusturvansa takaamiseksi. Vuokraamon edustaja toteaa veneen tarkastetuksi vuokrauksen päättymisestä viimeistään seuraavan vuorokauden aikana.
 •  

5. VENEEN TANKKAAMINEN

 • Asiakkaan vastaanottaessa veneen polttoainesäiliö on täynnä.
 • Asiakas palauttaa veneen polttoainesäiliö täynnä. Asiakas voi vaihtoehtoisesti palauttaa veneen myös polttoainesäiliö vajaana. Tällöin vuokraamo veloittaa tankkauspalvelusta  2,80€/litra.
 • Veneen tankkaukseen saa käyttää ainoastaan 98E polttoainetta. Asiakas korvaa kaikki vahingot, jotka ovat aiheutuneet vääränlaisen polttoaineen käytöstä.
 •  

6. VENEEN VAHINKOTAPAUKSET

 • Veneessä on voimassa oleva vuokrausvakuutus
 • Vahinkotapauksessa vuokraamo on oikeutettu perimään asiakkaalta vakuutuksen omavastuuta (1000€) vastaavan summan. Omavastuu on aina yhtä venettä kohden.
 • Asiakas on velvollinen korvaamaan veneelle ja vuokraamolle aiheutuneet vahingot täysimääräisesti, mikäli vahingot ovat seurausta seuraavista:
  • Tahallisuudesta tai törkeästä piittaamattomuudesta
  • Alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olemisesta
  • Venettä on käytetty rikolliseen toimintaan
  • Nopeusrajoituksia ei ole noudatettu tai lakia on muulla tavoin rikottu
  • Veneellä on ajettu virallisten vesiväylien ulkopuolella
  • Jos asiakas on muuten rikkonut tämän sopimuksen ehtoja.
 • Asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti veneen varusteille vuokrausehtojen vastaisesta käytöstä aiheutuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet.
 • Vakuutus ei korvaa henkilövahinkoja eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa.
 • Vakuutus ei korvaa mahdollisia kolmannelle osapuolelle tai kolmannen osapuolen kalustolle tapahtuneita vahinkoja. Asiakas on täysimääräisesti korvausvelvollinen kolmannelle osapuolelle tai hänen kalustoonsa kohdistuneissa vahinkotapauksissa.

ESURF JA SUP-LAUDAT

1. ASIAKKAAN VASTUU

 • Asiakas on vastuussa koko vuokraamastaan kalustosta.
 • Asiakkaan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä ajokortilla, passilla tai kuvallisella henkilökortilla ennen vuokrauksen alkamista.
 • Vuokrauksen maksanut asiakas vastaa henkilökohtaisesti laudan sekä oheisvarusteiden käytöstä myös luovuttaessaan sen kolmannen osapuolen käyttöön.  

2. ESURF- JA SUP-LAUDAN VASTAANOTTAMINEN

 • Vastaanottaessaan eSURF- tai SUP-laudan asiakas on tarkastanut sen sekä hyväksynyt sen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Jo olemassa olevat vauriot ai puutteet on luovutushetkellä esitetty asiakkaalle. 
 • eSURF tai SUP-laudan voi vastaanottaa ainoastaan varauksen maksanut henkilö.

3. VUOKRAUKSEN AIKANA

 • Asiakas sitoutuu huolehtimaan laudasta tarkasti sekä minimoimaan riskitekijät. Laudan käyttäjä noudattaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta vuokrauksen aikana, sekä ottaa huomioon muut vesillä liikkujat.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja, vuokrausehtoja sekä yleisesti tunnettuja hyviä merimiestapoja.
 • Asiakkaan on ilmoitettava vuokraamolle viipymättä lautaa tai oheisvarusteita koskevista vahingoista, vioista tai varkaudesta.
 • Varkaustapauksissa asiakas on velvollinen tekemään välittömästi rikosilmoituksen Poliisille.

4. ESURF- JA SUP-LAUDAN PALAUTTAMINEN

 • Lauta palautetaan ennalta sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan puitteissa. Mikäli asiakas palauttaa laudan ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.
 • Mikäli lauta palautetaan myöhässä, veloitetaan siitä 1€/min ensimmäiseen 20 minuuttiin saakka, jonka jälkeen 50€ jokaiselta alkavalta 20 minuutilta.
 • Vuokrauksen päätyttyä vuokralle antaja sekä asiakas tarkastavat yhdessä laudan sekä oheisvarusteiden kunnon.

5. ESURF- JA SUP-LAUDAN VAHINKOTAPAUKSET

 • Vahinkotapauksessa vuokraamo on oikeutettu perimään asiakkaalta omavastuuta vastaavan summan. eSURF-lautojen osalta omavastuu on 500€ ja SUP-lautojen osalta 100€. Omavastuu on aina yhtä lautaa kohden.